Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp6.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają
możliwości/ prawa,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-12-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://ssp4.miastoszczytno.pl/ spełnia wymagania w 99,95%. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu należy składać do Roberta Rekosz e-mail: sekretariat@sp6.miastoszczytno.pl, tel. 896760910.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.[/span]
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Robert Rekosz
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@sp6.miastoszczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
896760910

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sekretariat@sp6.miastoszczytno.pl lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 6, im. Orła Białego, ul. Bohaterów Września 1939 r. 2, 12-100 Szczytnozczytno.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie mieści się przy ul. Bohaterów Września 1939 r. 2.
Budynek szkoły jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem przy wejściu głównym. Nie mają jednak możliwości wjazdu na pozostałe piętra. Budynek szkoły nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek szkoły usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno.
Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie, dowóz dzieci zorganizowanych przez gminę lub środkami komunikacji publicznej:
– linia nr 1, 2, 3 - przystanek przy ul. Solidarności.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie posiada siedem wejść.
Wejście główne w budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych pozostałe wejścia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Najłatwiej dotrzeć do budynku Szkoły – poprzez bramę główną od strony ul. Bohaterów Września 1939 r. 2.
Na terenie parkingu mieszczącego się naprzeciw wejścia głównego do budynku Szkoły wydzielone są i oznaczone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Korytarze w budynku mają szerokość 570 cm. Podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.

W przypadku załatwienia sprawy w budynku w innym miejscu w szkole, do którego dostęp jest utrudniony poprzez wysokie schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Do budynku szkoły i wszystkich dostępnych w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.